می توان درظلمت به دنبال نوربود

 درس اول

 

 1- مشکلات اصلی کشورایران پس از دوره تیموریان چه بود؟                                                                                                                             

1- به دلیل نبودن حکومت واحدوقدرتمنداوضاع کشوربسیارآشفته شدحاکمان وگردنکشانی پیدامی شدندکه به روستاها وشهرها حمله می کردند

2- دشمنان خارجی مانند ازبکان به خراسان وپرتغالی هادرجنوب  به سواحل جنوبی حمله می کردند

3- تفرقه شدیدی که میان مردم ایران وجود داشت یکی ازدلایل آن اختلافات مذهبی بود.

 2-علت تفرقه میان مردم دراوایل تاسیس سلسله صفوی چه بود؟

  علت اصلی تفرقه اختلافات مذهبی بود.زیرادرآن زمان مذهب رسمی درکشوروجودنداشت.

 3-بنیانگذارسلسله صفوی چه کسی بود؟

  شاه اسماعیل بودکه یکی ازنوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی بود.

 4-مهمترین طرفداران صفویان چه کسانی بودندوچه مذهبی داشتند؟

  هفت طایفه ترک به نام قزل باشهاکه مذهب آنهاشیعه بود.

 5-پایتخت شاه اسماعیل چه شهری بود؟ تبریز

 6- درموردجنگ چالدران توضیح دهید؟

  جنگ چالدران میان سلطان سلیم پادشاه عثمانی وشاه اسماعیل صفوی بوجودآمدوایرانیان باوجودفداکاریهای بسیارشکست خوردند.زیراارتش عثمانی دارای توپ وتفنگ وارتش ایران فاقداین سلاحهابود.

 7- جنگ چالدران به علت اینکه درمحلی به نام چالدران انجام شدبه این نام معروف شد.

 8- چرااوضاع کشورایران درزمان شاه تهماسب بهبودیافته بود؟

  صلح میان ایران وعثمانی دراین زمان سالها پایدار مانداین امرموجب بهبوداوضاع داخلی کشورشد.

 9-صفویان چندسال پس ازمرگ شیخ صفی به قدرت رسیدند؟ دویست سال

   10-اقدامات مهم شاه اسماعیل بنیانگذار حکومت صفوی کدامند؟ تصرف سراسرایران،سرکوبی

       مخالفان داخلی  ودشمنان خارجی ، انتخاب تبریز به پایتختی ، رسمی کردن مذهب شیعه

درس دوم

 

 1- سلسله صفوی را  شاه اسماعیل تاسیس، شاه تهماسب  آنراتثبیت و شاه عباس آنرا قدرتمندساخت

2- مشهورترین پادشاه سلسله صفوی چه کسی بود؟ شاه عباس صفوی

 3- شاه عباس برای برقراری نظم وافزایش قدرت خودچه کرد؟

  باعثمانی ها ازدرصلح درآمدوحتی قسمتی ازغرب وشمال غرب ایران رابه آنها واگذارکردزیرامی خواست باخیال راحت به جنگ با ازبکان برود.

 4-درزمان شاه عباس پرتغالی ها کدام جزایرایران راتصرف کردند؟

  بحرین، هرمز ، گمبرون

 5-یکی ازوقایع مهم زمان شاه عباس جنگ با استعمارگران پرتغالی بود.

 6-اوج قدرت صفویان درزمان کدام پادشاه بود؟

   دوره شاه عباس, زیرا اوعلاوه برپیروزیهای خارجی درداخل کشورنیزکارهای متعددی انجام داد.

 7-سقوط سلسله صفوی درزمان کدام پادشاه بود چرا؟

   درزمان شاه سلطان حسین, زیراسلطان حسین مردی ضعیف وفاقدشهامت بود وبه جای آنکه به اداره کشور بپردازدکارها رابه دست افرادی سودجوسپرده بود.

 8-علل شورش افغانها درزمان صفویان چه بودورهبری آنها راچه کسی برعهده داشت؟

   علت این بود که دراواخرحکومت صفویان گرگین خان حاکم قندهارشروع به ظلم وستم به افغانها کردبه دنبال  آن گروهی برای عرض شکایت به اصفهان آمدنداما ازآنجاکه گرگین خان با دربار هم دست بودشکایت آنها به نتیجه نرسیدبه همین دلیل افغانهابه رهبری یکی ازروسای خودبه نام محمود دست به شورش زدند.

 9-درزمان صفویه ایران باکدام کشورهای اروپایی رابطه داشت؟

   اسپانیا، انگلستان، فرانسه وهلند.

 10- درراس حکومت صفویان چه کسی بود وبعداز اوچه کسی بود؟

  درراس حکومت پادشاه قرار داشت وبعدازپادشاه صدراعظم که اعتماد الدوله خوانده می شد قرارداشت

 11-بنیان نیروی نظامی صفویان بر   جنگ جویان قزلباش  بود.

 12-علل رونق تجارت درزمان صفویان چه بود؟

     احداث راههاوکاروانسراها، برقراری امنیت ویکسان نمودن واحدهای اندازه گیری(وزن،پول و…)

   13-مهمترین کارخانه های زمان صفویان رانام ببرید؟             

  کارخانه های توپ سازی وابریشم بافی

 14- مهمترین صادرات وواردات ایران درزمان صفویان چه بود؟

  مهمترین صادرات : ابریشم ، گلاب ، قالی وخشکباربودودرمقابل اسلحه وبرخی کالاهای دیگربه ایران واردمی شد.

 15-پایتخت صفویان چه شهری بود؟اصفهان

 16-هنرهای مهم عصرصفویان رانام ببرید؟

  معماری ، نقاشی ، خطاطی ، کاشی کاری

 17-فیلسوفان ودانشمندان زمان صفویان رانام ببرید؟

  بزرگانی نظیرمیر دامادوشاگردش ملاصدراوفیلسوف نامدارشیخ بهائی وعلامه مجلسی.

 18-چراانگلیسی هادرجنگ میان ایران وپرتغال به ایران کمک کردند؟

  چون انگلیسی هاخود ازدولتهای استعمارگربودند،اولا:باپرتغالی هادرتجارت رقابت داشتندودوما:دولت

   ایران آنهاراتهدید کرده بود که اگربا پرتغالی ها وارد جنگ نشوندحق تجارت با ایران را نخواهند داشت.

 19-دلایل ضعف وسقوط حکومت صفویان رابنویسید؟

  1-پادشاهان صفوی بعدازشاه عباس برای اداره کشور تربیت نشده بودندوبیشتروقت خودرادرکاخ به عیش ونوش می گذراندند2-آنان اغلب افرادی خونریز ومستبدبودندغالبانزدیکان خودوبزرگان کشورراازبین می بردندزیرامی ترسیدندآنان درصددشورش ورسیدن به پادشاهی برآیند3-به خاطر ضعف وبی لیاقتی این پادشاهان درباریان سودجوشروع به سوءاستفاده ازقدرت برآمدندوازمردم مالیات سنگین ودرنتیجه کشوردچارهرج ومرج می شد

 20-دلایل تمایل اروپائیان برای برقراری رابطه با ایران دردوره صفوی چه بود؟

  1- جنگ های عثمانی با ایران ودولت های اروپایی نظیراسپانیابود2-رقابت های تجاری،سیاسی ونظامی دولتهای اروپایی بایکدیگربودکه باعث می شدهرکدام ازانها بکوشندتاتوجه ایران رابه خودجلب کند.

درس سوم

  1-نادرکه بود وچگونه شهرت یافت؟

  نادرشاه ازپادشاهان مشهورایران است،اوبه دلیل لیاقت وشجاعت توانسته بودبه شهرت ومحبوبیت برسد.

 2-نادرچگونه توانست خراسان راتصرف کند؟

  نادرکه ازمیزان نفوذ خاندان صفوی درمیان مردم آگاه بودبه شاه تهماسب دوم پیوست وسردار سپاه اوشدوسپس خراسان رابه تصرف درآورد.

 3-جنگهای نادربااشرف افغان درچه مناطقی اتفاق افتاد؟

  اصفهان،مهماندوست دامغان  وفارس

 4- نادرنائب السلطنه چه کسی بود؟  شاه عباس سوم

 5- شورای دشت مغان به چه منظوری تشکیل شدوچه نتیجه ای داشت؟

  نادربزرگان کشوررا برای تشکیل شورایی در دشت مغان فراخواندودرآنجا اعلام کردکه وظایف خود راانجام

  داده وتصمیم به استراحت وکناره گیری ازکارها رادارد،بزرگان کشورکه می دانستندکه اوباطنا مایل به سلطنت است وی رابه سلطنت پذیرفتند.

  6- فتوحات نادر رانام ببرید؟

  بحرین ، قندهار ، خوارزم ، بخارا وهندوستان

  7- چرانادرشاه تهماسب دوم رااز سلطنت برکنارکرد؟

  شاه تهماسب برای اینکه نشان دهد ازنادر کمترنیست بدون اطلاع نادربه جنگ با عثمانی هارفت ولی شکست خورد این شکست موجب شدتانادر تهماسب رااز سلطنت برکنار کند.

  8- علت قتل نادرچه بود؟

 نادردراواخرعمراخلاقش عوض شدوستمگری درپیش گرفت بدین ترتیب براثررفتارهای ناشایست ونیزفشارهایی که برای گرفتن مالیات به مردم می آوردعلیه اوشورشهایی برپاشد،سرانجام هنگامی که برای سرکوبی یکی ازشورشهابه خراسان رفته بودجمعی ازسردارانش شبانگاه اورابه قتل رساندند.

  9- اوضاع افشاریان راپس ازقتل نادررابنویسید؟

  پس ازقتل نادرسپاه بزرگ او ازهم پاشیدوسرداران سپاه اوکه هرکدام حاکم یکی ازنواحی ایران بودندبه محل خودبازگشتندوادعای استقلال کردنددرنتیجه اوضاع کشورآشفته شدنادرچون جانشین مشخصی نداشت میان اقوام وخویشانش برای رسیدن به سلطنت جنگ های زیادی درگرفت به طوری که درعرض یک سال سه نفربه سلطنت رسیدند.

  10-کریم خان چگونه به حکومت رسید؟

  ازمیان سرداران نادرسرانجام کریم خان توانست برمدعیان پیروزشودوسلسله زندیه راتاسیس کند.

  11-پایتخت کریم خان چه شهری بود؟

  شیراز

  12-کریم خان به خودچه عنوانی داده بود؟

  وکیل الرعایا

  13- جنگ خارجی زمان کریم خان باکدام کشوربودوچه نتیجه ای داشت؟

  باکشورعثمانی ومنجربه فتح بصره شد.

  14- هدف وتلاش اصلی کریم خان چه بود؟

  حفظ کشورو جلوگیری ازشورش های داخلی

  15- مهمترین رقیب خاندان چه کسی بود؟

  آقامحمدخان قاجار

  16- سلسله زندیه توسط چه کسی منقرض شد؟ آقامحمدخان قاجار

  17-پایتخت نادرچه شهری بود؟  مشهد

  18-کریم خان چه بناهایی درشیراز ساخت؟

  مسجد وکیل، بازار وکیل وحمام وکیل

  19- نادردر 42 سالگی  توانست افغانها راشکست دهدودر48 سالگی شاه ایران شدودر 60 سالگی به قتل رسید.

  20-پس ازنادرعاقبت چه کسی به پادشاهی رسید؟   شاهرخ نوه ی نادر

  21-چرانادربه هندلشکرکشید؟

چون افغانهای یاغی پس ازفتح قندهاربه دهلی گریختندوچون هندحاضربه تسلیم آنهابه نادرنبودنادربه آنجا لشکرکشید

  22-اوضاع سیاسی ایران پس ازمرگ کریم خان چگونه بود؟

پس ازمرگ کریم خان افرادخاندان زندبرای رسیدن  به سلطنت بایکدیگربه جنگ وجدال پرداختنداین جدال ها مدت ها ادامه داشت به طوری که درعرض ده سال شش نفربه سلطنت رسیدندبه جزخاندان زند آقامحمدخان قاجارنیزیکی ازمدعیان سلطنت بود.

  23-چرادرزمان افشاریه وزندیه به تدریج تجارت خارجی ایران کاهش یافت؟

   زیراپس ازسقوط صفویان وضع ایران آشفته شدوتاسالهای سال حکومتی پایدارتشکیل نشد.

درس چهارم

  1- منظور ازقرون جدید،چه زمانی ازتاریخ اروپا است؟

  پس ازقرون وسطی دوران تازه ای درتاریخ اروپا پدید آمدکه به قرون جدید معروف است،ازحدود 1500تا1800میلادی راقرون جدید می نامند.

  2-پروتستان چیست،توضیح دهید؟

  مارتین لوتروهمراهانش خواهان اصلاحاتی دراعتقادات دینی وپایان سلطه کلیسابرمردم بودندبنابراین علیه پاپ دست به اعتراض زدندبه همین دلیل به او وطرفدارانش پروتستان یعنی اعتراض کننده گفته می شود.

  3- منظوراز انقلاب صنعتی دراروپاچیست؟

 دراواخرقرن 18میلادی اختراعات صنعتی رشد یافت وماشین ها وابزارهای جدیدجای کارگاه هاووسایل دستی راگرفت میزان تولیدکالاها چندبرابرشد ودرنتیجه تجارت گسترش یافت این تحول انقلاب  صنعتی نام گرفت

  4-کدامیک ازموارد زیرجزءتحولات سیاسی- اجتماعی قرون جدید نیست؟

  الف) ایجادسلطنت استبدادی        ب) استقلال آمریکا  

 ج)انقلاب کبیر فرانسه                   د)تضعیف دولت عثمانی

  5- میان اجزای کدام گزینه رابطه ای وجود ندارد؟

     الف) انقلاب صنعتی ،گسترش استعمار                         ب)تحولات مذهبی ، جنگ های مذهبی

       ج) انقلاب صنعتی ، استقلال آمریکا

 6-علت نامگذاری قرون 15تا18میلادی به قرون جدید رابنویسید؟

  دراین زمان وضع مذهبی ،سیاسی ، اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی دراروپانسبت به قبل تغییرات مهمی کرد.

 7-تحولات مذهبی باعث جنگ هایی درمیان اروپائیان شدکه به جنگهای مذهبی معروفند.

 8- قرون جدید تاریخ اروپا همزمان باتاریخ ایران درچه دوره هایی است؟

  صفویـه ، افشاریــه ، زندیه

 9- زمینه های استعمارگری کشورهای اروپایی دراواخرقرون جدید رابنویسید؟

  باوقوع انقلاب صنعتی کشورهای اروپایی به سوی مناطقی ازجهان که دارای مواداولیه صنعتی یابازار مصرف برای کالاهای تولیدشده دراروپا بودندجلب شدوهمین امر به تدریج زمینه استعمارگری اروپائیان رافراهم کرد.

 10- اولین کشورهای استعمارگراروپائی رانام ببرید؟

  اسپانیا وپرتغال

 11- درقرن 17 میلادی درانگلستان چه تحولی صورت گرفت؟

  حکومت انگلستان از سلطنت استبدادی که درآن پادشاه همه کاره بودبه سلطنت مشروطه تبدیل شدودارای مجلس نمایندگان گردید.

 12- ساکنان آمریکا درچه قرنی به استقلال رسیدند؟

  دراواخرقرن 18 میلادی ازانگلستان مستقل شدند.

 13- قیام مردم فرانسه برضدچه کسی بود؟ این قیام چه نام گرفت؟

  برضدحکومت لوئی شانزدهم صورت گرفت واین قیام به انقلاب کبیرفرانسه مشهورشد.

 14- ویژگیهای قرون جدید رانام ببرید؟

  1- پیشرفت علوم  ، 2-توسعه اختراعات  ، 3- تحولات مذهبی

درس پنجم

 

  1- قاجاریه ازچه طایفه ای بودندودرکجاساکن شدند؟

  یکی ازطوایف ترک بودندودراسترآباد(گرگان)ساکن شدند.

  2- مهمترین رقیب آقامحمد خان چه کسی بودوچگونه اورامغلوب کرد؟

  لطفعلی خان زند،آقا محمدخان به شیراز حمله کردوخان زندبه مقابله پرداخت ولی شکست خوردوبا خیانت صدراعظم خان زند (حاج ابراهیم خان کلانتر)که دروازه های شهررابه روی اوبسته بودواورابه پایتخت (شیراز)راه نداد  لطفعلی خان به ناچاربه کرمان فرار کردوآقامحمد خان درتعقیب او سرانجام وی را دربم دستگیروپس ازمدتی  اوراکشت.

  3- آقا محمدخان پس ازغلبه برمدعیان داخلی چه کرد؟

  متوجه گرجستان شدتا حاکم آنرا مطیع خودسازد.

  4- پایتخت آقامحمدخان چه شهری بودوعلت قتل اوچه بود؟

  تهران، وی به قصد سرکوبی امرای گرجستان برای دومین بار عازم قفقازشددرهمین سفربودکه دریکی ازشبهابردوتن ازخدمت گزاران خودخشم گرفت وگفت روزبعدآنها راخواهدکشت.خدمتگزاران که یقین داشتندکشته خواهندشدشبانه به چادر خان قاجارحمله بردندو او را کشتند.

  5- سلسله قاجاریه راچه کسی تاسیس کرد؟  آقامحمدخان

  6- پس ازآقامحمدخان چه کسی وچگونه به سلطنت رسید؟

  فتحعلی شاه ولیعهد آقامحمدخان به کمک وراهنمائی حاج ابراهیم خان کلانتربه سرعت خود را ازشیرازبه تهران رساندوبه تخت سلطنت نشست.

  7- جنگ های ایران وروسیه در زمان کدام پادشاه قاجاربود؟  فتحعلی شاه

  8- درزمان فتحعلی شاه کدام کشورهای اروپایی متوجه ایران شدند؟ فرانسه ، روسیه ، انگلستان

  9- پیش ازدوره قاجاریه هند مستعمره کدام کشور بود؟  انگلستان

  10- علت رقابت فرانسه باانگلستان درزمان قاجاریه چه بود؟ برسرهندوستان

  11- درزمان فتحعلی شاه دشمن مشترک فرانسه وایران چه کشوری بود؟ روسیه

  12- چرادرزمان فتحعلی شاه  انگلستان خواهان رابطه با ایران بود؟

   1- ازنفوذفرانسه وروسیه از راه ایران به  هندوستان جلوگیری کنند.

   2- مانع حمله احتمالی ایران به هندوستان شوند      

   3- بازارهای ایران را دراختیار بگیرند.

  13- عهدنامه مفصل میان چه کشورهایی بسته شد؟  ایران وانگلستان

  14- میان ایران وروسیه چه معاهده هایی بسته شد؟ گلستان وترکمنچای

  15- درعهدنامه گلستان کدام شهرهای ایران به روسیه واگذارشد؟ باکو وگنجه

  16- درعهدنامه ترکمنچای چه شهرهایی به روسیه واگذار شد؟  ارمنستان وآذربایجان

  17- چراآقا محمدخان پس ازمرگ کریم خان به گرگان رفت؟

 پس ازمرگ کریم خان ،آقامحمدخان قاجارتلاش خودرابرای رسیدن به قدرت وسلطنت آغازکردبدین ترتیب

  ازشیراز فرارکرد وبه سرعت خودرابه استرآباد گرگان مرکز ایل قاجار رساند.

  18- حاج ابراهیم خان کلانتردرزمان زندیه چه شغلی داشت؟وعاقبت اوچه شد؟

  صدراعظم لطفعلی خان بود که درزمان فتحعلی شاه موردبدگمانی شاه واقع شدوبه قتل رسید.

   19- چرادولت فرانسه درابتدای دوره قاجاریه به فکردوستی بادولت ایران افتاد؟

  فرانسویان درصددحمله به هند وتصرف آنجا ودستیابی به منافع اقتصادی هندوستان بودندومی خواستندکه انگلستان راازآنجابیرون کنندلذا ایران هم راه عبوربه هندبودوهم می توانست درجنگ فرانسه با روسیه ،متحدفرانسه باشد.

  20- درقرارداد میان ایران وفرانسه درزمان فتحعلی شاه چه تعهداتی ذکرشده بود؟

  براساس این قرارداد دولت ایران اجازه دادتادولت فرانسه هروقت که بخواهدازخاک ایران به سوی هندوستان نیرو بفرستدوفرانسه تعهدکردکه تجهیزات نظامی به ایران بدهدوایران رادر برابر روسیه یاری دهد.

  21- تعهدات ایران وانگلیس درعهدنامه مفصل چه بود؟

  ایران تعهدکردکه انگلستان رادرحفظ هندوستان یاری دهدوانگلیس نیزپذیرفت کمکهای مالی ونظامی در اختیارایران قراردهد.

  22- علت شروع دوره ی دوم جنگهای ایران وروسیه چه بود؟

  شکست ازروسیه ایرانیان راخشمگین کرده بود،چندسال بعدبافتوای جهاد علماوشوروشوق بسیاردرپی پس گرفتن مناطق ازدست رفته  برآمدند.

  23-فرمانده سپاه ایران درجنگ های ایران وروسیه که بود؟  عباس میرزا ولیعهدفتحعلی شاه

  24- همزمان باحکومت فتحعلی شاه درایران درفرانسه چه کسی حکومت می کرد؟     ناپلئون بناپارت

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آبان ۱۳۸۷ساعت 12:0  توسط م.م  |