می توان درظلمت به دنبال نوربود

 

 

به نام خداوند جن وانس

هدف از آفرینش جن

جن در لغت به معنی موجود پنهان و نامرئی است یعنی چیزی که از حواس انسانی پوشیده است.

هدف از افرینش جن عبادت و اطاعت پروردگار و اعتقاد به روز رستاخیز و معاد است و هر فردی از انها که مطیع و فرمانبردار باشد سرانجام به پاداش حقیقی خود خواهد رسید و هر که از اطاعت سرباز زند و کفران ورزد به سزای اعمال خود میرسد.

همانطورکه خلقت انسان به معنی گل معمولی نیست و وقتی سخن ازخلقت جن ازاتش به میان می اید منظور اتش شناخته شده نیست بلکه سخن از نوع خاصی از اتش است.

ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حما مسنون والجان خلقناه من قبل من نارالسموم.

جن را پیش از این ازاتش سخت سوزنده نفوذ کننده افریدیم.

جن درخصلت شبیه ترین موجودات به انسان است.یعنی موجودی که مانند انسان بلکه مانند هر حیوانی تولد دارد ومانند انها مرگ دارد.ذریه دارد ودوجنسی است.از اتش افریده شده است ونامرئی هستندوسرعت وحرکت درانها وجود دارد که سرعتش  برای بشر غیر قابل  تصور است در حالیکه ملائکه اینگونه نیستندوبعضی جن را موجودی خیالی پنداشته وبرای ان وجود خارجی قایل شده اند. صاحب برهان قاطع می نویسد: دیوان از نسل شیطان و موجودی متوهم هستند که به صورت انسانی بلند قامت  تنومند زشت و هولناک تصور می شود و بر سر دو شاخ مانند شاخ گاو دارد و دارای دم می باشد.کسانی که قائل به مجر دات نیستند می گویند:اجنه عبارت از اجسام هوایی یا ناری (اتش) هستند که قادرند به اشکال مختلف از قبیل (مار و عقرب و سگ و شترو گوسفند و اسب و قاطر و درازگوش و پرنده و انسان دراید و اجنه دارایعقل و هوشند.

اقسام و اصناف جن.

رسول اکرم (ص) فرموده است:خداوند جن را سه قسم افرید (1_قسم اول مارها و عقرب ها و حشراتند.2_قسم دوم مانند باد در هوا روانند.3_قسم سوم حساب و کتاب دارند.

حضرت سلیمان و قدرت جن.

در داستان سلیمان می خوانیم:

{قال عرفیت من الجن،انا اتیک به قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه اقوی امین}.

گفت عرفیتی از جن ،من ان تخت را برایت می اورم،قبل از انکه از جایگاهت برخیزی من بر ان توانای امینم که می دانم اوردن تخت از سر زمین سبابه نزد سلیمان در یک مدت بسیار اندک ،مستلزم در اختیار داشتن چه نرویی شگفت انگیزی است و هنگامی که بشر خاکی با بکار انداختن وسایل مادی ارضی چنین قدرتها را در اختیار داشته باشد که می بینیم، پیداست که شیطان اتشین چه وسایلی خواهد داشت. همچنین شیاطین با همه که دارند و می توانند به اسمان ها صعود کنند،مع ذلک نمی توانند در نظام هستی مداخله کنند جن می تواند به صورت انسان در اید و انسان  ان را نشناسد اشکار است که جن قهرا به صورت انسان در امده و برای سلیمان کار میکند و ساختمان می ساخت.      

 پایان

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۸۷ساعت 20:19  توسط م.م  | 

 درس اول

 

 1- مشکلات اصلی کشورایران پس از دوره تیموریان چه بود؟                                                                                                                             

1- به دلیل نبودن حکومت واحدوقدرتمنداوضاع کشوربسیارآشفته شدحاکمان وگردنکشانی پیدامی شدندکه به روستاها وشهرها حمله می کردند

2- دشمنان خارجی مانند ازبکان به خراسان وپرتغالی هادرجنوب  به سواحل جنوبی حمله می کردند

3- تفرقه شدیدی که میان مردم ایران وجود داشت یکی ازدلایل آن اختلافات مذهبی بود.

 2-علت تفرقه میان مردم دراوایل تاسیس سلسله صفوی چه بود؟

  علت اصلی تفرقه اختلافات مذهبی بود.زیرادرآن زمان مذهب رسمی درکشوروجودنداشت.

 3-بنیانگذارسلسله صفوی چه کسی بود؟

  شاه اسماعیل بودکه یکی ازنوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی بود.

 4-مهمترین طرفداران صفویان چه کسانی بودندوچه مذهبی داشتند؟

  هفت طایفه ترک به نام قزل باشهاکه مذهب آنهاشیعه بود.

 5-پایتخت شاه اسماعیل چه شهری بود؟ تبریز

 6- درموردجنگ چالدران توضیح دهید؟

  جنگ چالدران میان سلطان سلیم پادشاه عثمانی وشاه اسماعیل صفوی بوجودآمدوایرانیان باوجودفداکاریهای بسیارشکست خوردند.زیراارتش عثمانی دارای توپ وتفنگ وارتش ایران فاقداین سلاحهابود.

 7- جنگ چالدران به علت اینکه درمحلی به نام چالدران انجام شدبه این نام معروف شد.

 8- چرااوضاع کشورایران درزمان شاه تهماسب بهبودیافته بود؟

  صلح میان ایران وعثمانی دراین زمان سالها پایدار مانداین امرموجب بهبوداوضاع داخلی کشورشد.

 9-صفویان چندسال پس ازمرگ شیخ صفی به قدرت رسیدند؟ دویست سال

   10-اقدامات مهم شاه اسماعیل بنیانگذار حکومت صفوی کدامند؟ تصرف سراسرایران،سرکوبی

       مخالفان داخلی  ودشمنان خارجی ، انتخاب تبریز به پایتختی ، رسمی کردن مذهب شیعه

درس دوم

 

 1- سلسله صفوی را  شاه اسماعیل تاسیس، شاه تهماسب  آنراتثبیت و شاه عباس آنرا قدرتمندساخت

2- مشهورترین پادشاه سلسله صفوی چه کسی بود؟ شاه عباس صفوی

 3- شاه عباس برای برقراری نظم وافزایش قدرت خودچه کرد؟

  باعثمانی ها ازدرصلح درآمدوحتی قسمتی ازغرب وشمال غرب ایران رابه آنها واگذارکردزیرامی خواست باخیال راحت به جنگ با ازبکان برود.

 4-درزمان شاه عباس پرتغالی ها کدام جزایرایران راتصرف کردند؟

  بحرین، هرمز ، گمبرون

 5-یکی ازوقایع مهم زمان شاه عباس جنگ با استعمارگران پرتغالی بود.

 6-اوج قدرت صفویان درزمان کدام پادشاه بود؟

   دوره شاه عباس, زیرا اوعلاوه برپیروزیهای خارجی درداخل کشورنیزکارهای متعددی انجام داد.

 7-سقوط سلسله صفوی درزمان کدام پادشاه بود چرا؟

   درزمان شاه سلطان حسین, زیراسلطان حسین مردی ضعیف وفاقدشهامت بود وبه جای آنکه به اداره کشور بپردازدکارها رابه دست افرادی سودجوسپرده بود.

 8-علل شورش افغانها درزمان صفویان چه بودورهبری آنها راچه کسی برعهده داشت؟

   علت این بود که دراواخرحکومت صفویان گرگین خان حاکم قندهارشروع به ظلم وستم به افغانها کردبه دنبال  آن گروهی برای عرض شکایت به اصفهان آمدنداما ازآنجاکه گرگین خان با دربار هم دست بودشکایت آنها به نتیجه نرسیدبه همین دلیل افغانهابه رهبری یکی ازروسای خودبه نام محمود دست به شورش زدند.

 9-درزمان صفویه ایران باکدام کشورهای اروپایی رابطه داشت؟

   اسپانیا، انگلستان، فرانسه وهلند.

 10- درراس حکومت صفویان چه کسی بود وبعداز اوچه کسی بود؟

  درراس حکومت پادشاه قرار داشت وبعدازپادشاه صدراعظم که اعتماد الدوله خوانده می شد قرارداشت

 11-بنیان نیروی نظامی صفویان بر   جنگ جویان قزلباش  بود.

 12-علل رونق تجارت درزمان صفویان چه بود؟

     احداث راههاوکاروانسراها، برقراری امنیت ویکسان نمودن واحدهای اندازه گیری(وزن،پول و…)

   13-مهمترین کارخانه های زمان صفویان رانام ببرید؟             

  کارخانه های توپ سازی وابریشم بافی

 14- مهمترین صادرات وواردات ایران درزمان صفویان چه بود؟

  مهمترین صادرات : ابریشم ، گلاب ، قالی وخشکباربودودرمقابل اسلحه وبرخی کالاهای دیگربه ایران واردمی شد.

 15-پایتخت صفویان چه شهری بود؟اصفهان

 16-هنرهای مهم عصرصفویان رانام ببرید؟

  معماری ، نقاشی ، خطاطی ، کاشی کاری

 17-فیلسوفان ودانشمندان زمان صفویان رانام ببرید؟

  بزرگانی نظیرمیر دامادوشاگردش ملاصدراوفیلسوف نامدارشیخ بهائی وعلامه مجلسی.

 18-چراانگلیسی هادرجنگ میان ایران وپرتغال به ایران کمک کردند؟

  چون انگلیسی هاخود ازدولتهای استعمارگربودند،اولا:باپرتغالی هادرتجارت رقابت داشتندودوما:دولت

   ایران آنهاراتهدید کرده بود که اگربا پرتغالی ها وارد جنگ نشوندحق تجارت با ایران را نخواهند داشت.

 19-دلایل ضعف وسقوط حکومت صفویان رابنویسید؟

  1-پادشاهان صفوی بعدازشاه عباس برای اداره کشور تربیت نشده بودندوبیشتروقت خودرادرکاخ به عیش ونوش می گذراندند2-آنان اغلب افرادی خونریز ومستبدبودندغالبانزدیکان خودوبزرگان کشورراازبین می بردندزیرامی ترسیدندآنان درصددشورش ورسیدن به پادشاهی برآیند3-به خاطر ضعف وبی لیاقتی این پادشاهان درباریان سودجوشروع به سوءاستفاده ازقدرت برآمدندوازمردم مالیات سنگین ودرنتیجه کشوردچارهرج ومرج می شد

 20-دلایل تمایل اروپائیان برای برقراری رابطه با ایران دردوره صفوی چه بود؟

  1- جنگ های عثمانی با ایران ودولت های اروپایی نظیراسپانیابود2-رقابت های تجاری،سیاسی ونظامی دولتهای اروپایی بایکدیگربودکه باعث می شدهرکدام ازانها بکوشندتاتوجه ایران رابه خودجلب کند.

درس سوم

  1-نادرکه بود وچگونه شهرت یافت؟

  نادرشاه ازپادشاهان مشهورایران است،اوبه دلیل لیاقت وشجاعت توانسته بودبه شهرت ومحبوبیت برسد.

 2-نادرچگونه توانست خراسان راتصرف کند؟

  نادرکه ازمیزان نفوذ خاندان صفوی درمیان مردم آگاه بودبه شاه تهماسب دوم پیوست وسردار سپاه اوشدوسپس خراسان رابه تصرف درآورد.

 3-جنگهای نادربااشرف افغان درچه مناطقی اتفاق افتاد؟

  اصفهان،مهماندوست دامغان  وفارس

 4- نادرنائب السلطنه چه کسی بود؟  شاه عباس سوم

 5- شورای دشت مغان به چه منظوری تشکیل شدوچه نتیجه ای داشت؟

  نادربزرگان کشوررا برای تشکیل شورایی در دشت مغان فراخواندودرآنجا اعلام کردکه وظایف خود راانجام

  داده وتصمیم به استراحت وکناره گیری ازکارها رادارد،بزرگان کشورکه می دانستندکه اوباطنا مایل به سلطنت است وی رابه سلطنت پذیرفتند.

  6- فتوحات نادر رانام ببرید؟

  بحرین ، قندهار ، خوارزم ، بخارا وهندوستان

  7- چرانادرشاه تهماسب دوم رااز سلطنت برکنارکرد؟

  شاه تهماسب برای اینکه نشان دهد ازنادر کمترنیست بدون اطلاع نادربه جنگ با عثمانی هارفت ولی شکست خورد این شکست موجب شدتانادر تهماسب رااز سلطنت برکنار کند.

  8- علت قتل نادرچه بود؟

 نادردراواخرعمراخلاقش عوض شدوستمگری درپیش گرفت بدین ترتیب براثررفتارهای ناشایست ونیزفشارهایی که برای گرفتن مالیات به مردم می آوردعلیه اوشورشهایی برپاشد،سرانجام هنگامی که برای سرکوبی یکی ازشورشهابه خراسان رفته بودجمعی ازسردارانش شبانگاه اورابه قتل رساندند.

  9- اوضاع افشاریان راپس ازقتل نادررابنویسید؟

  پس ازقتل نادرسپاه بزرگ او ازهم پاشیدوسرداران سپاه اوکه هرکدام حاکم یکی ازنواحی ایران بودندبه محل خودبازگشتندوادعای استقلال کردنددرنتیجه اوضاع کشورآشفته شدنادرچون جانشین مشخصی نداشت میان اقوام وخویشانش برای رسیدن به سلطنت جنگ های زیادی درگرفت به طوری که درعرض یک سال سه نفربه سلطنت رسیدند.

  10-کریم خان چگونه به حکومت رسید؟

  ازمیان سرداران نادرسرانجام کریم خان توانست برمدعیان پیروزشودوسلسله زندیه راتاسیس کند.

  11-پایتخت کریم خان چه شهری بود؟

  شیراز

  12-کریم خان به خودچه عنوانی داده بود؟

  وکیل الرعایا

  13- جنگ خارجی زمان کریم خان باکدام کشوربودوچه نتیجه ای داشت؟

  باکشورعثمانی ومنجربه فتح بصره شد.

  14- هدف وتلاش اصلی کریم خان چه بود؟

  حفظ کشورو جلوگیری ازشورش های داخلی

  15- مهمترین رقیب خاندان چه کسی بود؟

  آقامحمدخان قاجار

  16- سلسله زندیه توسط چه کسی منقرض شد؟ آقامحمدخان قاجار

  17-پایتخت نادرچه شهری بود؟  مشهد

  18-کریم خان چه بناهایی درشیراز ساخت؟

  مسجد وکیل، بازار وکیل وحمام وکیل

  19- نادردر 42 سالگی  توانست افغانها راشکست دهدودر48 سالگی شاه ایران شدودر 60 سالگی به قتل رسید.

  20-پس ازنادرعاقبت چه کسی به پادشاهی رسید؟   شاهرخ نوه ی نادر

  21-چرانادربه هندلشکرکشید؟

چون افغانهای یاغی پس ازفتح قندهاربه دهلی گریختندوچون هندحاضربه تسلیم آنهابه نادرنبودنادربه آنجا لشکرکشید

  22-اوضاع سیاسی ایران پس ازمرگ کریم خان چگونه بود؟

پس ازمرگ کریم خان افرادخاندان زندبرای رسیدن  به سلطنت بایکدیگربه جنگ وجدال پرداختنداین جدال ها مدت ها ادامه داشت به طوری که درعرض ده سال شش نفربه سلطنت رسیدندبه جزخاندان زند آقامحمدخان قاجارنیزیکی ازمدعیان سلطنت بود.

  23-چرادرزمان افشاریه وزندیه به تدریج تجارت خارجی ایران کاهش یافت؟

   زیراپس ازسقوط صفویان وضع ایران آشفته شدوتاسالهای سال حکومتی پایدارتشکیل نشد.

درس چهارم

  1- منظور ازقرون جدید،چه زمانی ازتاریخ اروپا است؟

  پس ازقرون وسطی دوران تازه ای درتاریخ اروپا پدید آمدکه به قرون جدید معروف است،ازحدود 1500تا1800میلادی راقرون جدید می نامند.

  2-پروتستان چیست،توضیح دهید؟

  مارتین لوتروهمراهانش خواهان اصلاحاتی دراعتقادات دینی وپایان سلطه کلیسابرمردم بودندبنابراین علیه پاپ دست به اعتراض زدندبه همین دلیل به او وطرفدارانش پروتستان یعنی اعتراض کننده گفته می شود.

  3- منظوراز انقلاب صنعتی دراروپاچیست؟

 دراواخرقرن 18میلادی اختراعات صنعتی رشد یافت وماشین ها وابزارهای جدیدجای کارگاه هاووسایل دستی راگرفت میزان تولیدکالاها چندبرابرشد ودرنتیجه تجارت گسترش یافت این تحول انقلاب  صنعتی نام گرفت

  4-کدامیک ازموارد زیرجزءتحولات سیاسی- اجتماعی قرون جدید نیست؟

  الف) ایجادسلطنت استبدادی        ب) استقلال آمریکا  

 ج)انقلاب کبیر فرانسه                   د)تضعیف دولت عثمانی

  5- میان اجزای کدام گزینه رابطه ای وجود ندارد؟

     الف) انقلاب صنعتی ،گسترش استعمار                         ب)تحولات مذهبی ، جنگ های مذهبی

       ج) انقلاب صنعتی ، استقلال آمریکا

 6-علت نامگذاری قرون 15تا18میلادی به قرون جدید رابنویسید؟

  دراین زمان وضع مذهبی ،سیاسی ، اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی دراروپانسبت به قبل تغییرات مهمی کرد.

 7-تحولات مذهبی باعث جنگ هایی درمیان اروپائیان شدکه به جنگهای مذهبی معروفند.

 8- قرون جدید تاریخ اروپا همزمان باتاریخ ایران درچه دوره هایی است؟

  صفویـه ، افشاریــه ، زندیه

 9- زمینه های استعمارگری کشورهای اروپایی دراواخرقرون جدید رابنویسید؟

  باوقوع انقلاب صنعتی کشورهای اروپایی به سوی مناطقی ازجهان که دارای مواداولیه صنعتی یابازار مصرف برای کالاهای تولیدشده دراروپا بودندجلب شدوهمین امر به تدریج زمینه استعمارگری اروپائیان رافراهم کرد.

 10- اولین کشورهای استعمارگراروپائی رانام ببرید؟

  اسپانیا وپرتغال

 11- درقرن 17 میلادی درانگلستان چه تحولی صورت گرفت؟

  حکومت انگلستان از سلطنت استبدادی که درآن پادشاه همه کاره بودبه سلطنت مشروطه تبدیل شدودارای مجلس نمایندگان گردید.

 12- ساکنان آمریکا درچه قرنی به استقلال رسیدند؟

  دراواخرقرن 18 میلادی ازانگلستان مستقل شدند.

 13- قیام مردم فرانسه برضدچه کسی بود؟ این قیام چه نام گرفت؟

  برضدحکومت لوئی شانزدهم صورت گرفت واین قیام به انقلاب کبیرفرانسه مشهورشد.

 14- ویژگیهای قرون جدید رانام ببرید؟

  1- پیشرفت علوم  ، 2-توسعه اختراعات  ، 3- تحولات مذهبی

درس پنجم

 

  1- قاجاریه ازچه طایفه ای بودندودرکجاساکن شدند؟

  یکی ازطوایف ترک بودندودراسترآباد(گرگان)ساکن شدند.

  2- مهمترین رقیب آقامحمد خان چه کسی بودوچگونه اورامغلوب کرد؟

  لطفعلی خان زند،آقا محمدخان به شیراز حمله کردوخان زندبه مقابله پرداخت ولی شکست خوردوبا خیانت صدراعظم خان زند (حاج ابراهیم خان کلانتر)که دروازه های شهررابه روی اوبسته بودواورابه پایتخت (شیراز)راه نداد  لطفعلی خان به ناچاربه کرمان فرار کردوآقامحمد خان درتعقیب او سرانجام وی را دربم دستگیروپس ازمدتی  اوراکشت.

  3- آقا محمدخان پس ازغلبه برمدعیان داخلی چه کرد؟

  متوجه گرجستان شدتا حاکم آنرا مطیع خودسازد.

  4- پایتخت آقامحمدخان چه شهری بودوعلت قتل اوچه بود؟

  تهران، وی به قصد سرکوبی امرای گرجستان برای دومین بار عازم قفقازشددرهمین سفربودکه دریکی ازشبهابردوتن ازخدمت گزاران خودخشم گرفت وگفت روزبعدآنها راخواهدکشت.خدمتگزاران که یقین داشتندکشته خواهندشدشبانه به چادر خان قاجارحمله بردندو او را کشتند.

  5- سلسله قاجاریه راچه کسی تاسیس کرد؟  آقامحمدخان

  6- پس ازآقامحمدخان چه کسی وچگونه به سلطنت رسید؟

  فتحعلی شاه ولیعهد آقامحمدخان به کمک وراهنمائی حاج ابراهیم خان کلانتربه سرعت خود را ازشیرازبه تهران رساندوبه تخت سلطنت نشست.

  7- جنگ های ایران وروسیه در زمان کدام پادشاه قاجاربود؟  فتحعلی شاه

  8- درزمان فتحعلی شاه کدام کشورهای اروپایی متوجه ایران شدند؟ فرانسه ، روسیه ، انگلستان

  9- پیش ازدوره قاجاریه هند مستعمره کدام کشور بود؟  انگلستان

  10- علت رقابت فرانسه باانگلستان درزمان قاجاریه چه بود؟ برسرهندوستان

  11- درزمان فتحعلی شاه دشمن مشترک فرانسه وایران چه کشوری بود؟ روسیه

  12- چرادرزمان فتحعلی شاه  انگلستان خواهان رابطه با ایران بود؟

   1- ازنفوذفرانسه وروسیه از راه ایران به  هندوستان جلوگیری کنند.

   2- مانع حمله احتمالی ایران به هندوستان شوند      

   3- بازارهای ایران را دراختیار بگیرند.

  13- عهدنامه مفصل میان چه کشورهایی بسته شد؟  ایران وانگلستان

  14- میان ایران وروسیه چه معاهده هایی بسته شد؟ گلستان وترکمنچای

  15- درعهدنامه گلستان کدام شهرهای ایران به روسیه واگذارشد؟ باکو وگنجه

  16- درعهدنامه ترکمنچای چه شهرهایی به روسیه واگذار شد؟  ارمنستان وآذربایجان

  17- چراآقا محمدخان پس ازمرگ کریم خان به گرگان رفت؟

 پس ازمرگ کریم خان ،آقامحمدخان قاجارتلاش خودرابرای رسیدن به قدرت وسلطنت آغازکردبدین ترتیب

  ازشیراز فرارکرد وبه سرعت خودرابه استرآباد گرگان مرکز ایل قاجار رساند.

  18- حاج ابراهیم خان کلانتردرزمان زندیه چه شغلی داشت؟وعاقبت اوچه شد؟

  صدراعظم لطفعلی خان بود که درزمان فتحعلی شاه موردبدگمانی شاه واقع شدوبه قتل رسید.

   19- چرادولت فرانسه درابتدای دوره قاجاریه به فکردوستی بادولت ایران افتاد؟

  فرانسویان درصددحمله به هند وتصرف آنجا ودستیابی به منافع اقتصادی هندوستان بودندومی خواستندکه انگلستان راازآنجابیرون کنندلذا ایران هم راه عبوربه هندبودوهم می توانست درجنگ فرانسه با روسیه ،متحدفرانسه باشد.

  20- درقرارداد میان ایران وفرانسه درزمان فتحعلی شاه چه تعهداتی ذکرشده بود؟

  براساس این قرارداد دولت ایران اجازه دادتادولت فرانسه هروقت که بخواهدازخاک ایران به سوی هندوستان نیرو بفرستدوفرانسه تعهدکردکه تجهیزات نظامی به ایران بدهدوایران رادر برابر روسیه یاری دهد.

  21- تعهدات ایران وانگلیس درعهدنامه مفصل چه بود؟

  ایران تعهدکردکه انگلستان رادرحفظ هندوستان یاری دهدوانگلیس نیزپذیرفت کمکهای مالی ونظامی در اختیارایران قراردهد.

  22- علت شروع دوره ی دوم جنگهای ایران وروسیه چه بود؟

  شکست ازروسیه ایرانیان راخشمگین کرده بود،چندسال بعدبافتوای جهاد علماوشوروشوق بسیاردرپی پس گرفتن مناطق ازدست رفته  برآمدند.

  23-فرمانده سپاه ایران درجنگ های ایران وروسیه که بود؟  عباس میرزا ولیعهدفتحعلی شاه

  24- همزمان باحکومت فتحعلی شاه درایران درفرانسه چه کسی حکومت می کرد؟     ناپلئون بناپارت

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آبان ۱۳۸۷ساعت 12:0  توسط م.م  | 

 

درس اول

 

1- سه مورد ازفواید مطالعه تاریخ رابنویسید؟

  الف/ مطالعه تاریخ مارابه گذشته بازمی گرداندتاکارهای مردمی که ازاین جهان رفته اندببینیم وسخن کسانی راکه امروزخاموش اندبشنویم واز آنها درس عبرت بیاموزیم. 

   ب/ علت پیشرفت وسعادت مردان وزنان بزرگ نظیر دانشمندان رامی آموزیم  

 ج/ علل شکست وپیروزی ملتها واقوام آشنا شده وازآنهادرس عبرت می آموزیم.

2- منظور ازجامعه ی بشری چیست؟

 خانواده بسیاربزرگ انسانهاراجامعه بشری می گویند.

3- درچه صورت فرد وجامعه به سعادت ورستگاری دست می یابد؟

با کاروکوشش، ایمان به خدا وایثاروگذشت.

4- مورخ کیست؟

کسی که درباره زندگی گذشته انسان مطالعه می کند.

5- دوره های مختلف زندگی انسان رابه ترتیب بنویسید؟

     1- کوچ نشینی وصحراگردی              2- یکجانشینی            3- روستانشینی     

         4- شهرنشینی

6- به نظر مورخان درمطالعه تاریخ باید بیشتربه چه مسائلی توجه کرد؟

 بایدبه وضع زندگی اجتماعی وتغییرات جامعه انسانی بیشترتوجه شودزیرا آشنایی بازندگی اجتماعی انسان درطول تاریخ، شناخت بهتروبیشتر جامعه کنونی راممکن می سازد

7- شیوه های زندگی انسان رابه ترتیب (زمانی) نام ببرید؟

صنعت

دامداری

کشاورزی

گله داری

 

8- تاریخ راتعریف کنید؟

تاریخ سرگذشت انسانهای گذشته وشرح چگونگی زندگی ، حکومت، اعتقادات ودیگرچیزهاست.

9- مهمترین فایده مطالعه تاریخ چیست؟ فهم وعبرت گرفتن ازحوادث تاریخی

10- مورخان چگونه ازوضع زندگی گذشتگان آگاه می شوند؟

 بامطالعه وتفکر درآثاربه جامانده ازگذشته مانند اشیاء بناها وسنگ نبشته ها وکتابها.

درس دوم

              

1- چرا کوچنشینان ازجایی به جای دیگر می رفتند؟

 برای یافتن چراگاههای تازه وآب وهوای مناسب.    

2- کار اصلی کوچنشینان چه بود؟دامداری

3- زندگی کوچنشینان به چه چیزی بستگی داشت؟ به دامهایشان

4- کوچنشینانی که در دشتهای آسیا زندگی می کردنددرفصلهای سرد سال در  دشتهای جنوبی   ودرفصلهای گرم سال در  دشتهای شمالی  به سرمی بردند.

5- چرا به کوچنشینان چادرنشین نیز می گویند؟

زیرا کوچنشینان درابتدا ازشاخ وبرگ درختان یاپوست حیوانات برای خودمسکن می ساختندوبعدها آنهاموفق به اختراع چادر شدندبه همین دلیل به آنهاچادر نشین هم می گویند.

6- کوچنشینان به دسته های بزرگی که  قبیله نامیده می شد تقسیم می شدند.

7- مهمترین وظیفه افراد یک قبیله چه بود؟

داشتن اتحادوهمکاری برای دفاع ازقبیله زیرنظررهبرقبیله

8- زندگی درکنار آبهای دایمی چه فوایدی برای کوچنشینان داشت؟

ازاین جهت که هم درتمام طول سال آب دراختیارداشتندوازچراگاههایی که درکنارآبهای دایمی بود برای دامهای خود استفاده می کردند.

9- هرقبیله کوچنشین باچه خطرهایی روبرو بود؟

 الف)- خطرحمله قبیله های دیگربرای تصرف چراگاه

 ب)- اتحادبرضدیک قبیله وجنگ بایک قبیله

درس سوم

 

1- زندگی یکجانشینی چگونه آغاز شد؟وچه فوایدی داشت؟

 کوچنشینان دریافتندباساختن خانه های دایمی به وسیله سنگ وچوب وگل می توانندخود ودامهایشان راازسرماوگرما حفظ کنندوباذخیره کردن علوفه می توانند درتمام طول سال دامهای خود راتغذیه کنند.

2- چیزی که بیش ازهمه زندگی یکجانشینی را رونق بخشید   شروع کشاورزی  بود.

3- ریش سفیدکه بود ووظیفه اصلی اوچه بود؟

 روستانشینان داناترین وباتجربه ترین فرد راکه معمولا شخص سالخورده ای بود به عنوان رئیس انتخاب می کردندو وظیفه اصلی او داوری کردن میان مردم بود.

4- روستاها چگونه بوجودآمدند؟

بایکجانشین شدن کوچنشینان وبوجودآمدن مزرعه ها وخانه ها درکناریکدیگربه تدریج روستاهابوجودآمدند.

5- انسانها چگونه موفق به اختراع تقویم شدند؟

باتوجه به تغییرفصلها وحرکات ستارگان موفق به اختراع تقویم شدند.

6- چراروستانشینان خانه های خود رانزدیک به هم ساختند؟

کارسنگین کشاورزی،مراقبت شبانه روزی ازمزرعه ها ومقابله باحیوانات وحشی فقط باهمیاری تمامی روستانشینان ممکن بودبه همین دلیل آنها خانه ها ی خود رانزدیک یکدیگر ساختند.

درس چهارم

 

1- شهرها چگونه بوجود آمدند؟

پس ازگذشت سالهای بسیاربعضی ازروستاهای کناررودخانه ها گسترش یافتندوکم کم به شهرتبدیل شدندتعدادی از روستاهای نزدیک به هم نیزبه یکدیگرپیوستندوبه شهرتبدیل شدند.

2- قدیمی ترین شهرهادرچه مناطقی بوجودآمدند؟چرا؟

درکناررودخانه ها، زیرامحل مناسبی برای زندگی کشاورزی بود.

3- منظوراز بین النهرین چیست؟ سرزمینهای میان دو رود دجله وفرات رابین النهرین می گویند.

4- اختراع مهم سومریها چه بود؟ اختراع خط.

5- چراسومریها ازنوشتن استفاده می کردند؟

برای اینکه بتوانندحساب مالیات ها ودادو ستدها رانگه دارند.

6- اختراع خط چه تاثیری برزندگی انسان گذاشت؟

 انسان توانست دانش خود راثبت نماید وازنابودی آن جلوگیری کند.

7- دوران ماقبل تاریخ به چه دورانی گفته می شد؟ دوران قبل از پیدایش خط رادوران ماقبل تاریخ می گویند.

8-بابــل بزرگترین شهر دنیای کهن بودوپایتخت دولت بابل بود.

9- چرا اداره شهربابل کارآسانی نبود؟ زیراهردسته ازمردم شهر ازجایی آمده بودندویکدیگر رانمی شناختند.

10- پایتخت کشورآشور کجا بود وپادشاهان آشورچه اقداماتی راانجام دادند؟

شهر نینوا، آنها گرداگرد شهرنینوا رادیواربسیارمحکمی بنا کردندوکتابخانه بسیاربزرگی نیزبوجودآوردند.

11- کدامیک ازپیامبران مدتی رادربین النهرین می زیستند؟ حضرت نوح (ع) وحضرت ابراهیم (ع).

12- دولت آشورچگونه سرنگون شد؟

بامتحد شدن همسایگان آنها به خصوص ایرانیان به کشورآشورحمله برده وشهرنینوا راتصرف کردندودولت آشورراسرنگون کردند.

13- حضرت ابراهیم درکجا به دنیا آمد وبه چه سرزمینهایی سفرکرد؟

حضرت ابراهیم درشهر بابل به دنیا آمد وبه فلسطین ، مصر وعربستان سفرکرد.

14- چراچادرنشینان توانستندبه آسانی کشورسومر راتصرف کنند؟ زیرا..

     الف)- دراطراف کشورسومردریای بزرگ یاکوه بلندی وجود نداشت

      ب)- مردم سومر اتحادنداشتند وبایکدیگردرحال جنگ بودند.

15- حمورابی که بود وچه کرد؟

 حاکم شهر بابل بود ، به دستوراوبرای برقراری نظم واداره شهر قوانین شهر را روی سنگ بزرگی نوشتند.

درس پنجم

 

1- تمدن مصر درکجابوجودآمد؟چرا؟

آب فراوان وخاک مناسب باعث شدکه مصریان درکناررود نیل روستاهای بسیاری رابوجودآوردمانندروستا تب

2- حاکم شهر بابل نمرود نام داشت وحاکمان مصر را فرعون می نامیدند.

3- کدامیک ازپیامبران الهی مدتی رادرمصرمی زیستند؟ حضرت یوسف (ع) وحضرت موسی(ع).

4- تمدن ایلام چگونه بوجودآمد؟

 درکنار رودکارون ، آنها ابتدا درکوهها دامداری می کردندپس ازمدتی عده ای ازآنان برای استفاده ازآب رودخانه ها به دشت ها سرازیر شدند.

5- دولت ایلام توسط چه کسانی سرنگون شدند؟ آشوریها

6- کشورلیدی درکجابوجود آمدومهمترین اختراع مردم لیدی چه بود؟

 درغرب ترکیه ی امروزی ومهمترین اختراع آنها اختراع پول ( سکه ) بود.

7- چرابازرگانی ودریانوردی درکشورلیدی رونق داشت؟

 زیرادرآن منطقه رودبزرگی وجود نداشت به همین دلیل همه مردم نمی توانستندبه کشاورزی بپردازند وچون کشورلیدی به دریانزدیک بود کاربازرگانی ودریانوردی رونق گرفت.

8- مردم  لیدی  به زیبایی شهرخود اهمیت زیادی می دادند.

9- کشورفنیقیه درکجابوجودآمد ومهمترین اختراع مردم فنیقیه جه بود؟ درلبنان کنونی ، اختراع الفبا

10- چرامردم لیدی دربازرگانی موفق بودند؟

درآن دوران بسیاری ازمردم درشهرهای بزرگ به بازرگانی به شکل مبادله کالا به کالا مشغول بودندومردم لیدی  با اختراع پول درکار بازرگانی موفقیت بیشتری بدست آوردند.

11- دو اقدام مهم مردم لیدی چه بود؟  1)- اختراع پول ( سکه )         2) تبدیل طلا به سکه

12- پایتخت کشورهای ایلام ، مصر ، فنیقیه ، لیدی ، ویونان رابنویسید؟

1- ایلام : شوش   2- مصر: تب     3- فنیقیه: صور           4- لیدی: سارد        5- یونان: آتن

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آبان ۱۳۸۷ساعت 11:45  توسط م.م  | 

 

درس اول

 


1- آگاهي از دانش جغرافيا به دليل ارتباط ما بامحيط،  زندگي را برايمان آسانتر مي كند.

2-نقشه چيست؟ تصويري است از پديده هاي سطح زمين كه به نسبت مورد نياز كوچك شده است.

3- براي تهيه نقشه بايد از بالا به صورت عمودي به پديده هاي روي زمين نگاه كرد.

4- براي تهيه نقشه ساده اي از يك كوه از نقاط هم ارتفاع بر روي آن كوه استفاده مي كنند.

5- منظور از اطلس چيست؟ به مجموعه اي از نقشه ها كه در يك كتاب جمع آوري شده باشند اطلس مي گويند.

6- نام دو وسيله مطالعه جغرافيا رانام ببريد؟ نقشه ، كره جغرافيا(اساسي ترين وسايل آموزش جغرافيا)

7- نقشه وكره جغرافيا چه تفاوت وشباهتي باهم دارند؟

هردو از وسايل كمك آموزشي جغرافيا هستندوهردو اطلاعاتي درمورد آبها وخشكي هاي سطح زمين به مامي دهند.

كروي بودن زمين وچرخش زمين با استفاده از كره جغرافيا بهتر به دست مي آيد

جزئيات پديده هاي روي زمين ومحل دقيق پديده ها بر روي نقشه بهتر به دست مي آيد.

 

درس دوم

 

1- براي خواندن نقشه بايد به چه مواردي توجه داشت؟

توجيه نقشه، راهنماي نقشه، مقياس نقشه

2- منظور از توجيه نقشه چيست؟ منظور اين است كه نقشه را بايد طوري درمقابل خود قراردهيم كه شمال آن باجهت ايستادن ما منطبق باشدوكج يا وارونه نباشد.

3- راهنماي نقشه چيست؟ دركنار هرنقشه فهرستي از علائم ورنگهايي ديده مي شودكه در آن نقشه به كار برده رفته اندوهر علامت ورنگ چيزي را برروي زمين نشان مي دهد.

4- علائم نقشه اغلب در همه كشورها ثابت است.

5- انواع مقياس را نام ببريد؟ 1- مقياس عددي (كسري)       2- مقياس خطي(ترسيمي)

6- كدام مقياسهاجزئيات رابهتر نشان مي دهندووسعت كمي را در برمي گيرند؟ مقياس هايي كه مخرج كسر آنها كوچك تر است

مثلامقياس 1:500نسبت به مقياس1:5000 بزرگتر وجزئيات را بهتر نشان مي دهد.

7- كدام مقياسها وسعت بيشتري را نشان مي دهد؟ مقياسهايي كه مخرج كسرآن بزرگتر است

8- مقياس را تعريف كنيد؟ميزان كوچك شدن نقشه نسبت به اندازه واقعي را مقياس نقشه مي گويند.

9- رودي كه عرض آن  100متراست برروي نقشه با عرض 10سانتيمتر ديده مي شودمقياس اين نقشه چقدراست؟

         ابتداعرض واقعي رودخانه راتبديل به سانتيمتر مي كنيم                           10000=100  ×100

        سپس 10000 سانتي متركه برابر با100 متر است بر عدد 10كه درنقشه است تقسيم مي كنيم

                                10:1000 ÷10000

10- درنقشه اي با مقياس 1:25000 فاصله شمال تا جنوب واوان cm150 است فاصله حقيقي آن چندكيلومتر است؟

 درس سوم

                         km  5/37= 1000 ÷ 37500        m 37500= 100 ÷ 3750000     cm 3750000 = 150 × 25000

 

1- چند وسيله مطالعه جغرافيا رانام ببريد؟ عكسهاي جغرافيايي،فرهنگ جغرافيايي،مدل جغرافيايي،نمودار،جدول ورايانه

2- فرهنگ جغرافيايي چيست؟ كتابهايي هستند كه مي توان بامراجعه به آنها اسامي واصطلاحات جغرافيايي را آموخت.

3- منظور از مدل ميزشن چيست؟ معروفترين مدل آموزش جغرافياست كه از شن،ماسه ويا خاك اره ساخته مي شود.

4- نمودار چيست؟وسيله اي براي نمايش ساده اطلاعات جغرافيايي بطوري كه مي توان بايك نگاه اطلاعات زيادي ازآنهابدست آورد.

5- براي آموختن جغرافيا از چه عكسهايي مي توان استفاده كرد توضيح دهيد؟

عكس هاي معمولي،هوايي وماهواره اي؛ ازاين عكسها مي توان نقشه هاي جغرافيايي تهيه نمودواين عكسها به دانشمندان كمك

مي كنندكه وقوع طوفانهاي مهيب راپيش بيني واز آتش سوزيهاي جنگلهاي دور افتاده اطلاع يابند.

6- مدل جغرافيايي يعني چه؟هرگاه يك بخش از محيط طبيعي در آزمايشگاه درابعاد كوچكي مشابه سازي شودياپديده هاي جغرافيايي كوچك برروي آن آزمايش شودبه آن مدل جغرافيايي گفته مي شود.

7- چرا درمطالعات جغرافيايي از رايانه استفاده مي شود؟ چون امروزه اطلاعات جغرافيايي افزايش يافته است وبراي مطالعه وبررسي همه آنهاوقت زيادي مورد نياز است ازاينرو فناوري جديدازجمله رايانه در مطالعه جغرافيايي نقش مهمي دارند.

8- انواع نمودارها رانام ببريد؟ ستوني ، منحني ، دايره اي ، تصويري

9-منظور از فرهنگنامه مصور جغرافيايي چيست؟ گاهي فرهنگنامه هاي جغرافيايي با تصاويرونقشه هاي مختلفي همراه است كه دراين صورت به آنها فرهنگ نامه هاي مصور جغرافيايي گفته مي شود.

10- دانش جغرافيا بيش از هر دانش ديگر به  مشاهده مستقيم  نياز دارد.

 

درس چهارم

 

1- مطالعه ناهمواريها برعهده  پيكرشناسان زمين  است

2- منظور از ناهمواري چيست؟ به همه پستي وبلنديهايي كه درسطح زمين ديده مي شودناهمواري مي گويند.

3- وظايف پيكرشناسان زمين رابنويسيد؟ آنان ناهمواريهاي زمين رادسته بندي كرده وعوامل پيدايش هريك رابيان مي كنندومورد مطالعه قرارمي دهندوبه تغييرات ناهمواريها نيزتوجه مي كنند.

4- مطالعه ناهمواريهاي سطح زمين چه كمكي به انسان مي كند؟

به انسان كمك مي كند تامحيط طبيعي زندگي خود رابشناسدواز آن بهتر وعاقلانه تر بهره برداري كند.

 

درس پنجم

 

1- اصطلاحات زير راتعريف كنيد؟

قله : به مرتفع ترين نقطه يك كوهستان يا يك كوه قله مي گويند.

يخچال: پهنه هاي وسيع يخي كه از كوهستانها به سمت پايين سرازير مي شوند

پيچان رود: به انحناي مسير رود كه براثر برخورد با موانع وهمچنين ورود به جلگه ها ودشت ها ايجاد مي شودپيچان رود مي گويند.

دشت: به منطقه وسيعي كه پيرامون آنرا كوه فراگرفته است دشت مي گويند.

تپه ماسه اي(تلماسه):تپه هايي ازجنس ماسه هاي ريزكه براثر وزش باد درنواحي بياباني به سرعت جابجا مي شوند.

2- تغيير شكل ناهمواريها دركوهستان توسط چه عواملي صورت مي گيرد؟ يخچال،باد،باران،آبهاي جاري،تغييرات دما

3- دركوهستانها مواد حاصل از تخريب كوهستانها به چه صورتي جابجا مي شود؟به شكل تخته سنگها،قطعه سنگها،پاره سنگها،و

دانه هاي شن وماسه به حركت در آمده وبوسيله آب،باد ويا فروريختن ازبالابه پايين درنقاط ديگري برجاي مي مانند.

4- چرا درنواحي ساحلي ناهمواريها باسرعت بيشتري تغييرشكل مي دهند؟

چون درنواحي ساحلي ميزان بارندگي زياد است ،باران وآبهاي ناشي از آْن وهمچنين امواج دريا كه به ساحل برخورد مي كنند

ناهمواريهاي ساحلي رابه سرعت تخريب كرده وباخودبه دريا مي برند.

5- چه عواملي باعث تغيير شكل ناهمواريها دربيابانها مي شود؟

  1-تفاوت دما كه سبب وزش بادهاي شديدوجابجايي شن وماسه ها وبرخورد آن به صخره ها وسنگها مي شود

  2- تفاوت دماي شب و روزكه باعث انبساط وانقباض سنگها مي شود.

6- چه عواملي سبب تغييرشكل ناهمواريها درسواحل مي شوند؟1- باران وآبهاي ناشي از آن2- امواج دريا3- باد4- توفانهاي دريايي

7- تفاوت دماي شب و روز دربيابانها چگونه سبب تغيير شكل زمين در اين نواحي مي شود؟

دربيابانها درطول شب به علت كمبود ابر درآسمان گرماي زمين به سرعت به آسمان منتقل وخاك سرد مي شوداما درطول روز خورشيدآن رابسيارگرم مي كنداين گرمي وسردي هوا سبب تخريب سنگها براثرانقباض وانبساط مي شود.

8- انسانهاچگونه ناهمواريهاي سطح زمين راتغيير مي دهند؟

بااستفاده از ماشين آلات راه سازي وساختماني وبهره گيري از مواد منفجره ناهمواريهاي جديد ايجاد مي كند.

9- تغيير دادن ناهمواريهاي سطح زمين توسط انسان باچه هدفي صورت مي گيرد؟ بهره برداري ازمنابع سطحي ومنابع زيرزميني.

10-چندنمونه از دخالت هاي انسان درتغييرشكل ناهمواريهاي زمين رابنويسيد؟

استخراج زغالسنگ،نفت،نمك،سنگهاي معدني واحداث تونلهاوجاده ها،احداث سد وتغييردادن مسير رودها
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آبان ۱۳۸۷ساعت 11:41  توسط م.م  |